PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Hva er en personopplysning og hva er en behandling?

En personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysinger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

En behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

 

Behandlingsansvarlig

Compenso Økonomi AS, org. 996.131.416 behandlingsansvarlige for personopplysningene, og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende personopplysningslov.

Dette er dine rettigheter

Virksomhetenes daglig leder er personvernkontakt, og kan kontaktes via firmapost@compensoas.no eller på telefon 72 88 11 62.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte vår personvernkontakt. Følgende rettigheter kan utøves av deg:

Du kan kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler

Du kan kreve kopi av personopplysninger vi behandler

Du kan be om korrigering av personopplysninger vi behandler

I gitte situasjoner kan du be om sletting av personopplysninger vi behandler

I noen situasjoner kan du be om begrensning i behandlingen av personopplysninger vi behandler

 

Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger.

Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vår personvernkontakt. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finner du på datatilsynet.no.

Vi behandler således personopplysninger om våre kunder, leverandører, partnere og egne ansatte. Personopplysninger som samles inn er typisk navn, adresseopplysninger, mobil/telefon og e-post. I tillegg samler vi inn lønnsinformasjon som fødselsnummer, kontonummer og fraværsinformasjon for våre egne ansatte.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 a), behandlingen er basert på samtykke, artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i og artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Vi innheter personopplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser knyttet til våre kundeforhold, sende ut i informasjon om våre tjenester og for øvrig kunne betjene andre forespørsler. I tillegg bruker vi opplysninger ved administrasjon av egen ansettelser.

Vi vil registrere de personopplysninger som er nødvendige for å ivareta krav til rapportering til offentlige myndigheter, arbeidsmiljøloven og for å kunne administrere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Personopplysninger blir slettet ved utløp av arbeidsforholdet hvis ikke annen lovgivning krever lengre oppbevaring.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Vi vil også registrere personopplysninger om jobbsøkere siden vi trenger å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for ansatte og jobbsøkere er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjepart etter avtale med deg, eller når vi finner det formålstjenlig å benytte eksterne systemleverandører. Vi har databehandleravtaler med relevante tredjeparter som sikrer samme trygge behandlingen av opplysningene som hos oss og en behandling hos tredjepart i henhold til personopplysningsloven.

Hvordan oppbevares opplysningene?

Compenso Økonomi AS oppbevarer personopplysninger i egne CRM/ERP-system, firmabaserte epostkontoer, samt HR-system for ansatte.

Basert på en risikoanalyse rundt behandlingen av personopplysninger har vi implementert egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre dine personopplysninger.  Tiltakene sikrer:

Konfidensialitet; Sikrer at kun autoriserte brukere har tilgang til personopplysningene.

Integritet: Sikrer nøyaktighet og fullstendighet av personopplysningene, sikkerhet mot uautorisert endring og sporbarhet av endringer.

Tilgjengelighet: Sikrer at personopplysninger er tilgjengelig for autoriserte personer ved behov.

Personopplysningene oppbevares så lenge vi har hjemmel og formål med oppbevaringen.

 

Filen kan også lastes ned som PDF her: PERSONVERNERKLÆRING Compenso Økonomi AS