Statens særavtaler for reiser endelig fastsatt

STATENS SÆRAVTALER FOR REISER ENDELIG FASTSATT Noen måneder på etterskudd er Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands endelig klare. De nye satsene gjelder fra og med 22. juni 2018. 06.07.18 Skrevet av  Heidi Sulusnes, Regnskap Norge Del Staten og arbeidstakerorganisasjonene klarte ikke å komme til enighet om nye avtaler før overgangen til 2018. Avtalene [...] Read More

Arbeidstaker kan kreve ny ferie ved sykdom

ARBEIDSTAKER KAN KREVE NY FERIE VED SYKDOM I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie. Arbeidstilsynet minner på sine internettsider om at for å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at arbeidstaker har vært 100 % arbeidsufør og fått legeerklæring [...] Read More

Sommeren er høysesong for svindlere

SOMMEREN ER HØYSESONG FOR SVINDLERE I sommermånedene har mange virksomheter færre ansatte på jobb, flere vikarer og dårligere rutiner og intern kontroll. Dette utnytter svindlerne seg av. Økokrim har gått ut med en advarsel mot falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Dette er særlig aktuelt om sommeren, når det er lavere bemanning, flere vikarer og mindre kontroll [...] Read More

Privat bruk av yrkesbil

Privat bruk av yrkesbil - elektronisk kjørebok eller sjablongmetode? I fjor fikk vi langt enklere og relativt gunstige skattemodeller for arbeidstakere som kan bruke arbeidsgivers yrkesbiler til private formål. Har du vurdert om dere har gjort riktige valg i forhold til beskatningsmetode? Har du lurt på hva det innebærer å installere elektronisk kjørebok? Sjablongmodell eller [...] Read More

Delvis skattlegging av diett fra 2018

I 2018 blir 150 kroner av diettgodtgjørelse skattepliktig. I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil sta- tens satser skattefri for arbeidstaker. Fra neste år blir altså 150 av disse kronene skat- tepliktige for mottaker. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Endringen innebærer at arbeidsgiver må splitte diettgodtgjørelsen i en skattepliktig og en ikke skattepliktig del. [...] Read More

Skatteendringer for 2018

I løpet av fem år har skatt på alminnelig inntekt blitt redusert fra 28 prosent til den nye skattesatsen som blir gjeldende for 2018 på 23 prosent. Dette merkes best hos aksjeselskapene. For personlige skattytere skjer det samtidig en økning av satsene i trinnskatten, men de fleste skal basert på skattesatsene oppleve noe skattereduksjon. Marginalskatten [...] Read More

Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning

Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Små foretak som tar unntaket i bruk og dermed lar være å utarbeide årsberetning, må i note til regnskapet gi opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift. Som små foretak regnes [...] Read More

Digital sykemelding fra 15.januar

Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digi- talisert før i 2019, og må derfor inntil videre leveres på papir som i dag. En del fylker er allerede i gang med digital sykmelding. Dette gjelder begge Agder-fylkene, de to Trøndelagsfylkene, [...] Read More

Hva regnes som overtid?

Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er imidlertid ikke slik at alt ekstraarbeid gir rett til overtidsbetaling. Hva regnes som overtid, og når skal man betale overtidstillegg? Merarbeid og overtid Arbeidsmiljøloven skiller mellom merar­beid og overtid. Dette skillet er viktig fordi det kun er overtidsarbeid som [...] Read More

Altinn-portalen blir mer brukervennlig

Design, søk, innboksen, aktørvalg og handlingsknapper er områder som skal forbedres. I 2016 gjennomførte Altinn sentralforvalt­ ning (ASF) et større innsiktsarbeid hvor bru­ kernes opplevelse av å bruke Altinn ble undersøkt. Arbeidet har resultert i tiltak som skal hjelpe brukeren å finne frem til dialogene han eller hun har med offentlige etater, enten det skal [...] Read More

Søk på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene

Tjenesten BRIS gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisas- jonsformer i utlandet. BRIS (Business Register Interconnection System) er en portal som er utviklet av EU, hvor du kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene. Du kan også bestille dokumenter, som års­ regnskap og stiftelsesdokumenter. I første versjon er [...] Read More

Høyere sykepengedekning til selvstending næringsdrivende fra 1.oktober

Dekningsgraden øker fra 65 til 75 prosent. Regelendringen omfatter både de med og uten forsikringsavtale med NAV, dvs. både de som gjennom forsikringsord­ningen får sykepenger de første 16 syke­ fraværsdagene og de som følger den alminnelige ordningen med sykepen­ger fra 17. sykefraværsdag. Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende: klikk her   Read More

Frister for registrering i foretaksregisteret innen nyttår

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017. Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være sendt Foretaksregisteret innen 20. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn. Gjennomføringsmelding og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregis­ teret etter 12. desember, kan være vanskelig å få registrert innen [...] Read More

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018

I forslaget til statsbudsjett 2018 foreslår regjeringen skatte- og avgiftslettelser på tilsammen om lag 3 milliarder kroner. Det viktigste for næringslivet er formodentlig reduksjonen som antagelig kommer i selskapsskattesats og endringene innenfor eiendomsskatt. Redusert skatt på inntekt Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Regjer­ ingen foreslår videre [...] Read More

Norge får nye personvernregler i 2018

I 2018 får Norge nye personvernregler. Da vil EUs forordning for personvern erstatte dagens personopplysningslov. De nye reglene vil bygge på dagens lovgivning, men gi flere og strengere plikter for virksomhetene, og brudd på pliktene kan få økonom- iske konsekvenser i form av bøter. De nye reglene vil gjelde alle virksomheter som behandler personopplysninger om [...] Read More

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten

Regnskap Norge (regnskapskontorets forening) har vært i  oppklaringsmøte med Skattedirektoratet angående varslingsrutinen som Skatteetaten vil benytte etter innføringen av tvangsmulkt. Det viser seg dessverre at Skattedirektoratet ikke har lagt opp til å gi verken regnskapsfører eller revisor kopi av henvendelser de gjør til skattyterne. Dette medfører stor fare for unødvendig bruk av tvangsmulkt. Dersom noen [...] Read More

Mange forenklinger i aksjeloven

Endringene gjelder først og fremst bruk av elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. Bakgrunnen for endringene som er vedtatt av Stortinget er i hovedsak at den teknologiske utviklingen har gitt nye muligheter for effektivisering. Lovgiver har hatt et ønske om at et teknologinøytralt rammeverk, vil gi [...] Read More